לחצו כאן  להסבר כללי על איך נותנים פקטור למבחן 


* שימו לב שפקטור מתאפשר רק לאחר שכל המחברות נמצאות בסטטוס "נבדק"


סוגי פקטוריםפקטור קבוע 


הוספה או הפחתה של ניקוד זהה לכל הנבחנים1. הוספת/הפחתת ניקוד

2. 100% מתייחס לציון המרבי שהוגדר במערך הציונים המקורי. סמן על מנת לאפשר מתן ציון סופי גבוה יותר או במקרה של הפחתה על מנת לאפשר הפחתת ציון לנבחן שקיבל 100%

3. יש לסמן על מנת לעגל  ציון סופי למספר שלם (העיגול יהיה לפי כללי עיגול הציונים הנהוגים במוסד)


לתשומת לבכם: לא יינתן ציון נמוך מ - 0


פקטור יחסי (באחוזים)


הכפלת הציונים בפקטור קבוע
1. לשים לב שיש לרשום % גדול מ100 עבור פקטור חיובי ו% קטן מ100 עבור פקטור שלילי

2. סימון התיבה יאפשר, במידה ונבחר פקטור שלילי, הורדת ציון גם לסטודנטים שקיבלו 100% מהניקוד


הכפלת הציון ולאחר מכן הוספת ניקוד אחידשימוש בנוסחה לדוגמה:  75*0.85+17=80.75


קביעת יעד של ממוצע וסטיית תקן (טרנספורמציה בהנחה של התפלגות נורמלית)


קביעת ממוצע וסטיית תקן רצויים, המערכת תחשב את הציונים מחדש לפי הנוסחה המודגשת:

 לתשומת לבכם: פקטור זה עלול להפחית ציונים גבוהים


שורש ריבועי כפול 10


טרנספורמציה בהתפלגות לא נורמלית עם זנב שמאלי


 נוסחה לחישוב: X*10√


X - ציון לפני פקטור
נוסחת Excel


פקטור על ידי נוסחת אקסל חופשית מוגדרת משתמש
ניתן להכניס נוסחת Excel (ללא סימן '=' בהתחלה) כשהמילה 'grade' מייצגת את משתנה הציון והמילה (q) ומספר מייצגת שאלה. לדוגמה: (q1) מייצגת את שאלה 1.


* המערכת מאפשרת ללמוד איך להשתמש בנוסחאות :

- הגדירו פקטור כלשהו מרשימת הפקטורים הקיימים

- בחלון "צפה ושמור" תוצג הנוסחה שהמערכת משתמשת כדי לבצע את הפקטור

- בטלו את הפקטור אך הישארו במסך ובחרו בפקטור נוסחת האקסל

- הנוסחה של הפקטור הקודם תוצג ותאפשר לכם ללמוד כיצד המערכת משתמשת בנוסחאות עבור הפקטורים הקבועים ולשנות אותם על פי רצונכם.דוגמה לשינוי משקל שאלה באמצעות פקטור נוסחת Excel:

במידה והזנו כבר ציונים לכל השאלות והחלטנו לשנות את הניקוד המקסימלי לשאלה מסויימת, תוך כדי התאמת הציונים שניתנו באופן יחסי לציון המקסימלי החדש, נוכל לעשות זאת באמצעות פקטור נוסחת הExcel:


1. נמצא מה היחס בין הניקוד החדש לקיים על ידי חלוקת הניקוד החדש בישן.

לדוגמה: שאלה מספר 3 שווה 10 נקודות ונרצה לשנות כך שתהיה שווה 5. נחלק 5/10 ונקבל שהיחס הוא 0.5

2. בפקטור מסוג נוסחת אקסל נזין נוסחה שתסכם את הציון של המבחן ללא השאלה המדוברת, ותוסיף לסיכום זה את מכפלת ציון השאלה ביחס שמצאנו בסעיף 1.

ככה לדוגמה תראה הנוסחה שמשנה את הניקוד של שאלה 3 באופן יחסי:

grade-(q3)+(q3)*0.5


דרך נוספת לכתוב את הנוסחה היא לסכם את כל שאלות המבחן ולהכפיל את אלו שאנו רוצים לשהות ביחס שהוסבר בסעיף 1.

(במידה ויש שינוי במספר שאלות נוסחה זו עשויה להיות פחות מסורבלת).

לדוגמה, במבחן בו יש לנו 5 שאלות נרצה לשנות את הניקוד המקסימלי לשאלה מספר 3 מ10 ל 5 (יחס הוא 0.5) ולשאלה 4 מ5 ל10 (יחס הוא 2), נוכל לבצע זאת על ידי הנוסחה הבאה:

(q1)+(q2)+(q3)*0.5+(q4)*2+(q5)


שימו לב תמיד לוודא בחלון התצוגה המקדימה - "צפה ושמור" שהתוצאות שיתקבלו הן לשביעות רצונכם