במדריך זה יוצג כיצד ניראת מחברת הבחינה הבדוקה לסטודנט


תכולת הקובץ הבדוק

הקובץ יתפרסם בפורמט PDF כשהרכבו:

- דף סיכום בחינה (יופיע בכל סוגי המבחנים)

- הקדמה, במידה ונכתבה כזו (תופיע במבחני אונליין בלבד)

- שאלות סגורות, במידה והמבחן מכיל כאלו (במבחני אונליין בלבד) 

- שאלות פתוחות (יופיעו בכל סוגי המבחנים) 


מה חשוף לסטודנט

במבחני אונליין המוסד יוכל להגדיר רמת חשיפה לכל מבחן - האם להציג את כולו או רק חלקים מסויימים (כגון הצגת דף הסיכום בלבד, או דף סיכום ושאלות פתוחות בלבד וכדומה) או כלל לא.


פירוט חלקי המבחן

הערה חשובה לגבי בחינות אונליין בהן הוגדר ערבול שאלות ו/או תשובות לשאלות סגורות:

הערבול יבוצע בשלב ביצוע הבחינה, בסיומה סדר השאלות והתשובות חוזר לסדר המקורי לפני הערבול וכך הוא עובר למערכת הבדיקה (TomaGrade). בטופס הסיכום לסטודנט יופיעו השאלות בסדר המקורי בלבד וסימוני תשובות מעורבלות יופיעו ביחס לשאלון המקורי ולא בסדר בו הוצגו לסטודנט בשעת המבחן


1. דף סיכום בחינה

טבלת הסיכום תציג את הציונים שקיבל הסטודנט בכל שאלה, מידע על פקטור באם ניתן ואת הציון הסופי למבחן

1. מספר השאלה על פי מיקומה בטופס המקור

2. תיאור - תוצג הערה מילולית לשאלה, במידה ונרשמה כזו על ידי הבודק (שימו לב כי אלו אינן הערות שנוספו במסך הבדיקה אלא תיאור שניתן להוסיף בלשונית מערך הציונים במערכת)

3. ציון מירבי לשאלה כפי שהוגדר במבחן שנבנה בכספת

4. הציון שקיבל הסטודנט לשאלה

5. מספר התשובה שסומנה על ידי הסטודנט - רלוונטי לשאלות סגורות בלבד (שימו לב כי זה הסימון היחסי לסדר התשובה בטופס המקור, ראו הערה מקדימה לתשובות מעורבלות)

6. התשובה הנכונה בטופס המקור - רלוונטי לשאלות סגורות בלבד

7. מספר השאלה על פי מיקומה בטופס המקור (זהה לעמודה 1)

8. מספר התשובה שסומנה על ידי הסטודנט  - רלוונטי לשאלות סגורות בלבד (זהה לעמודה 5)


2. שאלות סגורות

- רלוונטי במבחן אונליין בלבד- 

במידה ומבחן האונליין מכיל שאלות סגורות יוצגו השאלות כהתשובה שסומנה על ידי הסטודנט תוקף בעיגול

שימו לב כי תצוגת התשובות והשאלות במבחן מעורבל יופיעו בסדר בו הן מופיעות במבחן המקור (ראו הערה מקדימה לשאלות/תשובות מעורבלות)


3. שאלות פתוחות

תצוגת השאלות והתשובות כולל אנוטציות הציון, הערות, סימונים והדגשות שנוספו על ידי הבודק.