תוכן עניינים


הפקדה בקבוצה

הפקדה בקבוצה מאפשרת ביצוע הפקדה אחת עבור מספר רשומות בחינה. הפקדה זו תשכפל את טופס הבחינה (המקוון או המודפס), ההנחיות ואת הנספחים עבור כל קבוצת המבחנים.


- הפקדה בקבוצה זמינה בהתאם להגדרות המותאמות למוסד הלימודים.

- הפקדה בקבוצה אינה מאחדת את רשומות הבחינה, אלא רק מאפשרת הפקדה יחידה עבור מקבץ בחינות. 
הבחינות יישמרו כרשומות נפרדות וינוהלו בנפרד בתהליכים הבאים (כגון תהליכי השגחה בבחינות מקוונות או הפקה בבחינות מודפסות, וכן בשלבי הבדיקה ואישור הציונים במערכת).

שיתוף הפקדה


שיתוף הפקדה מאפשר למרצה לתת הרשאה לאנשי סגל אחרים לבצע את תהליך ההפקדה לרשומת בחינה המשויכת אליו.


 שימו לב ששיתוף הפקדה אינו מאפשר עבודה משותפת בשלב עריכת הבחינה 

סרטון הדגמה

בסרטון הבא יוצגו שני התהליכים:


  •  תהליך ההפקדה בקבוצות  (תחילת הסרטון עד דקה 04:37)
  • שיתוף הבחינה (מדקה 04:37 עד הסוף)