תוכן עניינים


הפקדה בקבוצה

הפקדה בקבוצה מאפשרת ביצוע הפקדה אחת עבור מספר רשומות בחינה. הפקדה זו תשכפל את טופס הבחינה (המקוון או המודפס), ההנחיות ואת הנספחים עבור כל קבוצת המבחנים.

הקיבוץ מתבצע באופן אוטומטי בהתאם להגדרות המוסד שלך.

כל בחינה בחלון שמופיעה עם מנעול לצידה תיכלל באותה קבוצה. ניתן להסיר אותה על ידי לחיצה על המנעול.


- הפקדה בקבוצה זמינה רק בהתאם להגדרות המותאמות למוסד הלימודים.

- הפקדה בקבוצה אינה מאחדת את רשומות הבחינה, אלא רק מאפשרת הפקדה יחידה עבור מקבץ בחינות. 
הבחינות יישמרו כרשומות נפרדות וינוהלו בנפרד בתהליכים הבאים (כגון תהליכי השגחה בבחינות מקוונות או הפקה בבחינות מודפסות, וכן בשלבי הבדיקה ואישור הציונים במערכת)
- חשוב לשים לב שתהליך זה אינו רטרואקטיבי ולא ניתן לבצע את הקיבוץ לאחר שנעשתה כבר פעולת ההפקדה

שיתוף הפקדה


שיתוף הפקדה מאפשר למרצה לתת הרשאה לאנשי סגל אחרים לבצע את תהליך ההפקדה לרשומת בחינה המשויכת אליו.

  • יש לשתף את הבחינה רק בתחילת תהליך ההעלאה - השיתוף אינו פועל רטרואקטיבית 
  • השיתוף אינו מאפשר עבודה משותפת בשלב עריכת הבחינה (במידה ואתם עורכים את הבחינה בעורך המקוון)


לביצוע שיתוף הבחינה:

  1. בחר את הבחינה (נעל אותה על ידי לחיצה על סמל המנעול)
  2. מתפריט "פעולות" בחר "שתף בחינה"
  3. אם יש הגדרה לקיבוץ בחינות (ראו הסעיף הקודם), יופיע חלון "פעולה על מספר מבחנים" (המאפשר לך לשתף מספר בחינות בו-זמנית)
  4. בחלון השיתוף חפשו וביחרו את אנשי הסגל איתם תרצו לשתף את הבחינה

סרטון הדגמה

בסרטון הבא יוצגו שני התהליכים:


  •  תהליך ההפקדה בקבוצות  (תחילת הסרטון עד דקה 04:37)
  • שיתוף הבחינה (מדקה 04:37 עד הסוף)